KVKK Danışmanlığı:

NEDİR?

13.05.2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Özel hayatın gizliliği” başlığı altında düzenlenen 20. maddesine eklenen fıkra ile herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, bu hakkın kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsadığı, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği belirtilmiş olup kişisel verilerin korunması anayasal güvence altına alınmıştır.

Bu kapsamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

kvkk

KANUN KİMLERİ KAPSIYOR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 2. maddesi uyarınca bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Veri işleyen ise veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusu ifadesi ile kişisel veri işleme faaliyetinden sorumlu olan bir kişiden bahsedilmemektedir. Bu noktada özel sektörde veya kamu sektöründe faaliyet gösteren tüzel kişiliğe sahip kuruluşlarda veri sorumlusu, tüzel kişiliğin bizzat kendisidir.

BU SÜREÇTE NELER YAPIYORUZ

 • Hukuk ve süreç danışmanlığı
 • Eğitim
 • Müşterinin hitiyaçlarının belirlenmesi
 • Raporun hazırlanması
 • Entegrasyon süreci

BNR Bilgi İşlem ve Danışmanlık Hizmetleri olarak, KVKK konusunda uzman avukat kadromuz ile beraber tüm süreçleri yönetiyor ve raporluyoruz.

Koruma Noktaları

 • Fiziksel uç noktalar
 • Sanal uç noktalar (eklenti)
 • Windows PC ve Sunucular
 • Mac bilgisayarlar
 • Satış Noktası (POS) ve ATM uç noktaları

Tehdit Koruma

 • Yüksek duyarlıklı makine öğrenimi (yürütme öncesi ve çalışma zamanı
 • Davranış analizi (kod, injection, fidye yazılım, bellek ve tarayıcı saldırılarına karşı)
 • Dosya itibarı
 • Varyant koruma
 • Sayım kontrolü
 • Web itibarı
 • İstismar önleme (ana bilgisayar güvenlik duvarı, istismar koruma)
 • Komut ve kontrol (C&C) engelleme
 • Veri kaybı önleme (DLP modülü)
 • Cihaz Kontrolü
 • İyi dosya kontrolü
 • Kum havuzu ve ihlal tespit entegrasyonu